concept | ontwerp | realisatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

1. Aanbiedingen en overeenkomsten, naar buiten toetredend onder de naam TotaWeb als internet platvorm en onder de KvK 56539770 TotaMedia BV
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TotaMedia goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en of overeenkomsten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend

1.3. Een aanbieding door TotaMedia gedaan heeft een geldigheidsduur van 28 dagen tenzij anders is vermeld.

1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. TotaMedia geen cliënt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

2. Prijzen en betaling
2.1. Alle prijzen zijn excl. Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat TotaMedia gerechtigd is d.m.v. een schriftelijk kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3. TotaMedia is in alle gevallen gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan cliënt aan te passen.

2.4. Cliënt is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van TotaMedia genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als cliënt niet akkoord wenst te gaan met de in lid 2.3. genoemde aanpassingen.

2.5. Alle facturen moeten door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

Indien cliënt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. TotaMedia behoudt zich het recht voor haar levering op te schorten indien cliënt in verzuim is.

2.6. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven hetgeen cliënt verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

2.7. Indien cliënt van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt zijn bezwaren binnen zeven werkdagen na factuurdatum aan TotaMedia kenbaar maken. TotaMedia zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedragen en de resultaten daarvan aan cliënt mededelen.

3. Vertrouwelijkheid
3.1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

4. Intellectuele en of industriële eigendomsrechten
4.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij TotaMedia of haar licentiegevers. Cliënt krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

4.2. Het is TotaMedia toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als TotaMedia d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

4.3. TotaMedia is tot geen enkele vrijwaring jegens cliënt gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

4.4. TotaMedia heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door TotaMedia opgeleverde projecten.

5. Voorbehoud van eigendom en van rechten
5.1. Alle door TotaMedia aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van TotaMedia totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is aan TotaMedia inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door cliënt aan TotaMedia zijn voldaan.

5.2. Indien TotaMedia rechten aan cliënt verleent of overdraagt gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

6. Overdracht van rechten en verplichtingen
6.1. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij TotaMedia daarvoor schriftelijk toestemming verleent.

7. Onderhoudswerkzaamheden
7.1. TotaMedia heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van TotaMedia voor door de cliënt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

8. Aansprakelijkheid
8.1.TotaMedia is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar TotaMedia weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TotaMedia is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door TotaMedia tenzij aan TotaMedia opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van TotaMedia in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van TotaMedia .

8.2. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. TotaMedia is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

9. Overmacht
9.1.TotaMedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien TotaMedia daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor TotaMedia . Wanneer de overmacht situatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft TotaMedia het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranciers buiten de schuld van TotaMedia , het niet of niet volledig functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma's, een onderbreking in de aansluiting op de internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, in- en uitvoerverboden.

10. Leveringstermijnen
10.1. Aanvragen worden door TotaMedia binnen vijf werkdagen in behandeling genomen.TotaMedia stelt de cliënt op de hoogte van de behandeling middels e-mail, fax of telefoon. TotaMedia streeft ernaar de met de cliënt overeengekomen leveringstermijn niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

11. Wijziging van de voorwaarden
11.1.TotaMedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling.

11.2. Indien cliënt de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

12. Beëindiging
12.1. Bij niet tijdig voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal de cliënt over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

12.2. TotaMedia kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling beëindigen indien de cliënt een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliënt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliënt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliënt, of er naar het oordeel van TotaMedia redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door de cliënt zullen worden nagekomen.

12.3. TotaMedia heeft eveneens het recht overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien de cliënt oneigenlijk gebruikmaakt van het internet (spammen), de cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, de cliënt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De overeenkomst tussen TotaMedia en cliënt wordt beheerst door Nederlandse recht.

13.2. De geschillen die tussen TotaMedia en cliënt mocht ontstaan naar aanleiding van een door TotaMedia met cliënt gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 'Alkmaar.

14. Beveiliging en privacy
14.1. Cliënt en TotaMedia staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen.

Cliënt en TotaMedia zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorgen.

14.2. Cliënt en TotaMedia vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en of wettelijke bewaartermijnen.

15. Dienstverlening
De hier na vermelden algemene bepalingen, zijn naast algemene bepalingen zoals hierboven vermeld onder 1 tot en met 15 van toepassing indien TotaMedia diensten verleent zoals, zoals maar niet beperkt tot het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening m.b.t. netwerken.

15.1. TotaMedia zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uitvoeren.

Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is TotaMedia gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten van een voorgaande fase heeft goedgekeurd.

15.2. Als TotaMedia op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of anderen prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliënt aan TotaMedia worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TotaMedia . TotaMedia is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten zal TotaMedia cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Laat ons praten over uw nieuw project

Neem vrijblijvend contact op met TotaWeb

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contact gegevens.

Postbus 73, Medemblik
t 0229 855800
f 0229 855801
e info@totaweb.nl
kvk 56541856

TotaWeb

TotaWeb realiseert voor u een doeltreffende website. Websites van TotaWeb onderscheiden zich namelijk door een unieke en professionele vormgeving, zijn gemakkelijk te beheren en tegelijkertijd optimaal vindbaar in zoekmachines. TotaWeb begeleidt u hierbij tijdens het gehele traject en biedt u een uitstekende service.