Disclaimer

Naar buiten toetredend onder de naam TotaWeb als internet platvorm en onder de KvK 56541856 TotaMagazine.

TotaMedia besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website. TotaMedia is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. TotaMedia aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TotaMedia worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van TotaMedia.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TotaMedia.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.